Algemene voorwaarden particulier

De kleine letters

Algemene voorwaarden

Particulier

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

a) Aanbod: de aanbieding die Prefab Beton Online aan Klant doet of heeft gedaan voor de levering van producten en/of diensten door Prefab Beton Online, al dan niet op de Website en/of in de vorm van een (schriftelijke) offerte.

b) Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van Prefab Beton Online.

c) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die met Prefab Beton Online de Overeenkomst heeft gesloten.

d) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om de Overeenkomst Op Afstand binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden.

e) Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op know-how.

f) Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Prefab Beton Online heeft gesloten, ongeacht of hij een Consument of een Zakelijke Klant is;

g) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Prefab Beton Online en Klant.

h) Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen Prefab Beton Online en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Prefab Beton Online en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

i) Partij(en): Klant en/of Prefab Beton Online.

j) Prefab Beton Online: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prefab Beton Online B.V., gevestigd aan de Riezenweg 6 (7071 PR) te Ulft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 87550342.

k) Website: de omgeving waarop door Prefab Beton Online en/of derden producten worden aangeboden, beschikbaar op www.prefabbetononline.nl.

l) Zakelijke Klant: een Klant die geen Consument is.

 

2. Identiteit en contactgegevens van Prefab Beton Online

2.1. Prefab Beton Online kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:

Prefab Beton Online B.V.
Riezenweg 6
7071 PR Ulft
Nederland
Telefoon: 0314 – 513 000
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 87550342

 

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn mogelijk vertaald in een andere taal. In geval van een geschil tussen verschillende versies van de Algemene Voorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang en moet deze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving

3.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod, elke Overeenkomst (Op Afstand), de levering van producten en/of diensten door Prefab Beton Online en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen. Elk Aanbod wordt door Prefab Beton Online gedaan onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.3. Klant verklaart dat de Algemene Voorwaarden aan hem ter beschikking zijn gesteld, dat hij daarvan kennis heeft genomen en dat hij daarmee akkoord is.

3.4. Ten aanzien van Consumenten zijn in deze Algemene Voorwaarden enkele specifieke afwijkende bepalingen opgenomen. Voor het overige geldt dat ten aanzien van Consumenten deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn indien en voor zover zij niet in strijd zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling.

3.5. Eventuele voorwaarden van Klant, zoals algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.6. Indien één of meer van de bepalingen in het Aanbod, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet en/of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.

3.7. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen.  Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Prefab Beton Online zijn bevestigd.

 

4. Het Aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Prefab Beton Online doet aan Klant een Aanbod waarin is opgenomen welke producten en/of diensten worden aangeboden en welke vergoeding Klant bij de aanvaarding van het Aanbod verschuldigd is.

4.2. Het Aanbod is vrijblijvend en verplicht Klant tot niets. Prefab Beton Online behoudt zich het recht voor het Aanbod steeds aan te passen of te wijzigen.

4.3. Indien een Aanbod is gedaan in een (schriftelijke) offerte, dan is het Aanbod geldig voor de duur van 14 (veertien) dagen na de datum van verzending door Prefab Beton Online, tenzij anders in het Aanbod is aangegeven. Een Aanbod op de Website is alleen geldig gedurende de tijd dat dit Aanbod op de Website is vermeld.

4.4. De omschrijving van de producten en/of diensten in het Aanbod is bindend. Prefab Beton Online is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod.

4.5. Het Aanbod kan gebaseerd zijn op de door de Klant aangeleverde informatie. In dat geval geldt dat wanneer deze informatie niet juist blijkt te zijn, dat Prefab Beton Online dan gerechtigd is om het Aanbod en/of de verschuldigde vergoedingen aan te passen aan de juiste informatie, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.

4.6. De Overeenkomst komt tot stand zodra het Aanbod is aanvaard. Het Aanbod wordt geacht te zijn aanvaard zodra Klant instemt met het Aanbod, of indien Prefab Beton Online redelijkerwijs een gedraging van Klant mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.

4.7. Prefab Beton Online kan niet aan het Aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.8. Prefab Beton Online kan niet garanderen dat de op de Website weergegeven kleuren exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleur van producten.

 

5. De (uitvoering van de) Overeenkomst

5.1. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten en materialen.

5.2. Prefab Beton Online zal zich inspannen om de Overeenkomst ten behoeve van Klant uit te voeren.

5.3. Alle door Prefab Beton Online uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

5.4. Klant erkent dat het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk is van zijn samenwerking met Prefab Beton Online. Klant verleent daarom alle vereiste medewerking om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Prefab Beton Online mogelijk te maken. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan dat Klant alle gegevens en inlichtingen waarvan Prefab Beton Online aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct verstrekt en dat Klant tijdige medewerking verleent. Indien Klant verzuimt om de noodzakelijke of gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en/of medewerking te verlenen, dan kan Prefab Beton Online niet instaan voor de gevolgen en is zij daarvoor niet aansprakelijk.

5.5. Prefab Beton Online is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden om de instructies en/of aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze instructies en/of aanwijzingen de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst wijzigt of de Overeenkomst wordt aangevuld. Voor zover Prefab Beton Online ervoor kiest om deze instructies en/of aanwijzingen wel op te volgen, is zij gerechtigd om daarvoor in overleg met Klant een vergoeding in rekening te brengen.

5.6. Klant erkent en aanvaardt dat Prefab Beton Online in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk kan zijn van de diensten en/of zaken van derden. Voor zover volgens dwingend recht toegestaan, is Prefab Beton Online niet aansprakelijk voor (het gebruik van) de diensten en/of zaken van derden.

5.7. Termijnen die Prefab Beton Online noemt ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst en of de voltooiing daarvan hebben steeds een indicatief karakter. Deze termijnen betreffen nooit fatale termijnen. Prefab Beton Online is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim als Klant Prefab Beton Online een ingebrekestelling stuurt waarin Prefab Beton Online een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

5.8. Prefab Beton Online is ten allen tijde gerechtigd om een of meerdere derde(n) in te schakelen voor de (uitvoering van de) Overeenkomst.

 

6. Levering

6.1. Prefab Beton Online spant zich in om de producten conform Overeenkomst aan Klant te leveren.

6.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Prefab Beton Online voor de levering kenbaar heeft gemaakt. De kosten voor levering zijn vermeld in het Aanbod. Indien Klant levering wenst op een ander adres dan initieel aan Prefab Beton Online kenbaar gemaakt, dan is Prefab Beton Online gerechtigd om hiervoor aanvullende kosten bij Klant in rekening te brengen.

6.3. Prefab Beton Online spant zich in om de producten binnen de overeengekomen levertermijn aan Klant te leveren.

6.4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of om schadevergoeding te vorderen.

6.5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Prefab Beton Online zich inspannen om een vervangend product aan Klant te leveren.

6.6. Prefab Beton Online en/of een door haar ingeschakelde derde levert de producten op een geschikte transporteenheid.

6.8. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de geleverde producten, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht, dan op het moment dat de producten zonder rechtsgeldige reden niet door de Klant zijn aangenomen. In het laatste geval kan Prefab Beton Online aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag van de producten.

 

7. Herroepingsrecht van Consument bij de levering van producten

7.1. Consument kan een Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de levering van een product binnen een Bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Prefab Beton Online mag de Consument vragen naar de reden van ontbinding, maar Consument is niet verplicht tot opgave hiervan.

7.2. De in het voorgaande lid bedoelde Bedenktijd vangt aan op de dag na:
• de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
• de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
• de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
• de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

8. Herroepingsrecht van Consument bij de levering van diensten

8.1. Consument kan een Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot het verrichten van een dienst tot 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Overeenkomst Op Afstand is gesloten zonder opgave van redenen ontbinden. Prefab Beton Online mag de Consument vragen naar de reden van ontbinding, maar Consument is niet verplicht tot opgave hiervan.

 

9. Verplichtingen van Partijen in het kader van het Herroepingsrecht

9.1. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2. De kosten voor het retourneren van een product op grond van het Herroepingsrecht komen voor rekening van Consument.

9.3. Wanneer Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht vergoedt Prefab Beton Online alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Prefab Beton Online in rekening gebracht voor het geretourneerde product. De door Prefab Beton Online in rekening gebrachte leveringskosten worden niet aan Consument vergoedt als het geretourneerde product onderdeel is van een bestelling met meerdere producten en niet alle producten worden geretourneerd. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering van het product dan de goedkoopste standaardlevering, dan is Prefab Beton Online slechts verplicht tot vergoeding van het bedrag voor de goedkoopste standaardlevering,

9.4. Prefab Beton Online gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel.


10. Uitsluitingen van het Herroepingsrecht

10.1. Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn Overeenkomsten op Afstand:
a) met betrekking tot producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Prefab Beton Online geen invloed heeft en die zich binnen de Bedenktermijn kunnen voordoen;
b) waarbij Consument Prefab Beton Online specifiek verzocht heeft om hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
- aanvullende dienstverlening waar Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
- de levering van andere producten dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

c) met betrekking tot volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

d) met betrekking tot producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

e) met betrekking tot producten die na levering zijn gemonteerd, geïnstalleerd of anderszins in bedrijf zijn gesteld door Consument, Prefab Beton Online en/of een derde;

f) met betrekking tot producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

g) met betrekking tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn Herroepingsrecht zodra Prefab Beton Online de overeenkomst is nagekomen.

 

11. Retournames

11.1. Prefab Beton Online neemt geen producten retour, tenzij een Consument beroep kan doen op zijn Herroepingsrecht.

11.2. Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet eventuele aanspraken op grond van afgegeven (fabrieks)garanties of non-conformiteit.

11.3. Retourzendingen van producten door of namens Klant zullen uitsluitend plaatsvinden na voorafgaand schriftelijk akkoord van Prefab Beton Online en onder vermelding van een door Prefab Beton Online afgegeven retournummer. Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig retour zenden van producten. Eventuele kosten voor verpakking en/of het retour komen voor rekening van Klant. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de retour gezonden producten, gaat over op Prefab Beton Online op het moment dat Prefab Beton Online de ontvangst van de producten schriftelijk heeft bevestigd. Tot dit moment blijft het risico bij Klant rusten.


12. Betaling en prijs

12.1. Alle prijzen die Prefab Beton Online vermeldt zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

12.2. Tenzij anders is overeengekomen dient Klant het volledige aankoopbedrag vooraf te voldoen op de bankrekening van Prefab Beton Online of op een andere door Prefab Beton Online aangegeven wijze.

12.3. Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van het Aanbod.

12.4. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Prefab Beton Online het Aanbod heeft gedaan, in werking treden, komen voor rekening van de Klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Prefab Beton Online die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.

12.5. Prefab Beton Online is niet gebonden aan druk- en/of zetfouten of kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod, waaronder begrepen maar niet uitsluitend in de prijzen. Prefab Beton Online is in een dergelijk geval ook niet verplicht het product onder de onjuiste voorwaarden te leveren.

12.6. Klant staat in voor de juistheid van de door hem aan Prefab Beton Online verstrekte betaalgegevens. Klant zal onjuistheden of onvolkomenheden in de door hem verstrekte of door Prefab Beton Online vermelde betaalgegevens onverwijld aan Prefab Beton Online melden.

12.7. Als Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Prefab Beton Online of een door haar ingeschakelde derde is gewezen op de te late betaling en aan Klant een termijn van 14 (veertien) dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim. Klant is in dat geval de over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en Prefab Beton Online is in dat geval gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

12.8. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is de andere Partij gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op de opzeggende Partij enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van de opzeggende Partij op de andere Partij zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

12.9. Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

13. Conformiteit, inspectieplicht en garantie

13.1. De producten zullen voldoen aan de Overeenkomst en de kwaliteit van de producten voldoet aan de (wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van het Aanbod voor de betrokken producten en/of materialen gelden.

13.2. Prefab Beton Online is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van producten voor individuele toepassing door Klant of eventuele adviezen op de Website of het Aanbod van Prefab Beton Online ten aanzien van de toepassing of het gebruik van producten.

13.3. Op producten wordt de (fabrieks)garantie gegeven zoals die is vermeld op de Website van Prefab Beton Online of in het Aanbod van Prefab Beton Online.

13.4. Klant dient de producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen. Klant zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk melden aan Prefab Beton Online, tenzij dwingend recht een langere termijn voorschrijft. Na het verstrijken van voornoemde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Klant geaccepteerd. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, leiden schendingen van de bepalingen in dit artikel door Klant tot verval van elk recht van reclame van Klant.

13.5. Indien Klant een product bij zending niet accepteert, dan zijn eventuele opslagkosten en/of kosten voor een nieuwe levering voor rekening van Klant.

13.6. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de producten zijn gemonteerd, verwerkt, omgepakt, of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.

13.7. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Prefab Beton Online ter zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende producten te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van Prefab Beton Online niet gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal Prefab Beton Online de koopprijs verminderen naar evenredigheid van het gebrek in het geleverde.

13.8. Een beroep op de garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a) gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt;
b) verwering en/of normale slijtage;
c) abnormaal gebruik, onoordeelkundig gebruik of onvoldoende (tijdig) onderhoud;
d) installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door of namens Klant;
e) onvoorziene, tijdelijke of blijvende schadelijke invloed(en) van het milieu;
f) beschadigingen en/of gebreken die welke tijdens of na levering zijn ontstaan door invloeden van buitenaf;
g) te hoog aangelegde bestrating en/of begroeiing;
h) brand, inbraak, molest of atoomrampen.

13.9. Door het opnieuw leveren, vervangen of herstellen van een product, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

13.10. Iedere aanspraak van Klant vervalt in elk geval 5 (vijf) jaar na levering van het product.


14. Aansprakelijkheid

14.1. Prefab Beton Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het leveren van de diensten en/of de producten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, noch voor enig handelen of nalaten van haar werknemers en/of van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

14.2. Indien Prefab Beton Online onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook, dan is Prefab Beton Online, zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Klant lijdt per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot het factuurbedrag van de levering waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

14.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) materiële schade aan zaken;
b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

14.4. Voor zover op grond van dwingend recht toegestaan, is in afwijking van het voorgaande de aansprakelijkheid van Prefab Beton Online voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro).

14.5. Iedere aansprakelijkheid van Prefab Beton Online voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, zoals hiervoor gedefinieerd, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade.

14.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen uitsluitend te vervallen in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Prefab Beton Online en/of haar bedrijfsleiding.

14.7. Tenzij nakoming door Prefab Beton Online blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Prefab Beton Online wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Klant Prefab Beton Online in gebreke stelt, waarbij aan Prefab Beton Online een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gegund, en Prefab Beton Online ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

14.8. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Klant.

14.9. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Prefab Beton Online. Prefab Beton Online is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

14.10. Klant vrijwaart Prefab Beton Online van alle aanspraken van derden ter zake van door Prefab Beton Online geleverde producten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan.


15. Overmacht

15.1. Prefab Beton Online kan niet gehouden worden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen noch is zij aansprakelijk jegens Klant in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de diensten en/of producten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Prefab Beton Online, tekortkomingen van door Prefab Beton Online ingeschakelde derden, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop Prefab Beton Online geen invloed heeft.

15.2. Indien de overmacht ten minste negentig (90) dagen voortduurt, zijn zowel Prefab Beton Online als Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.


16. Intellectuele Eigendomsrechten

16.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen en/of diensten en/of ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals ontwerpen, zaken, diensten, knowhow, documentatie, analyses, adviezen, bestanden en/of informatie waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, rusten bij Prefab Beton Online en/of haar licentiegever(s).

16.2. Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Klant uitsluitend een niet exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de door Prefab Beton Online ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken voor zichzelf te gebruiken en uitsluitend voor het beoogde doel van de Overeenkomst.

16.3. Indien Klant in het kader van de Overeenkomst aan Prefab Beton Online de opdracht geeft tot verveelvoudiging, reproductie en/of openbaarmaking van een door enig Intellectueel Eigendomsrecht beschermd werk, dan garandeert Klant dat daarmee geen inbreuk op enig Intellectueel Eigendomsrecht van een derde wordt gemaakt. Klant vrijwaart Prefab Beton Online tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade en andere aanspraken van derden die zijn gebaseerd op, of voortvloeien uit de beschuldiging dat met de opdracht inbreuk wordt gemaakt op Intellectuele Eigendomsrechten.

 

17. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

17.1. Prefab Beton Online blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde producten zolang Klant:
a) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
b) voor verrichte of nog te verrichten prestaties uit de Overeenkomst niet betaalt; of
c) niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.

17.2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Klant is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Klant wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

17.3. Nadat Prefab Beton Online een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud, mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Klant staat Prefab Beton Online toe de plaats(en) te betreden waar het geleverde zich bevindt.

17.4. Indien producten nog niet door Prefab Beton Online zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak door Klant is voldaan, heeft Prefab Beton Online het recht van retentie. De producten worden dan niet geleverd totdat Klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

 

18. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

18.1. Indien en voor zover de Overeenkomst tussen Partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de daarin overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 (één) jaar geldt.

18.2. De overeenkomst voor bepaalde duur tussen Prefab Beton Online en Consument is, wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, tenzij Prefab Beton Online of Consument de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

18.3. De overeenkomst voor bepaalde duur tussen Prefab Beton Online en Zakelijke Klant wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Prefab Beton Online of Zakelijke Klant de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

18.4. Partijen kunnen de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

18.5. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere Partij, indien die andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.

18.6. De door Prefab Beton Online voorafgaand aan de ontbinding reeds verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Klant zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.

18.7. Bedragen die Prefab Beton Online voor de beëindiging van de Overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.

18.8. Alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na die beëindiging van kracht. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Prefab Beton Online, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling.

 

19. Klachten

19.1. Klant dient eventuele klachten te melden middels een e-mail naar [email protected]

19.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de klacht bij Klant is ontstaan, aan Prefab Beton Online worden gemeld. Klant dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en te melden aan Prefab Beton Online.

19.3. Prefab Beton Online zal de klachten binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en zij spant zich in om dit binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te doen. Deze termijn vangt aan op het dat de klacht door Prefab Beton Online is ontvangen. Wanneer het behandelen van een klacht naar verwachting langer gaat duren, dan spant Prefab Beton Online zich in om Klant daarvan op de hoogte te stellen en tevens om een indicatieve termijn voor behandeling van de klacht te noemen.

19.4. Klant dient Prefab Beton Online in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien het niet lukt om de klacht binnen 4 (vier) weken onderling op te lossen, dan staat het Klant vrij om na het verstrijken van die termijn een geschillenprocedure te starten conform het navolgende artikel.

 

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op de Overeenkomst, het Aanbod, de Algemene Voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

20.3. De bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland locatie Arnhem is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.


21. Overige bepalingen

21.1. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.

21.2. Prefab Beton Online is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de door Prefab Beton Online te verschaffen prestatie wezenlijk afwijkt van de door Prefab Beton Online toegezegde prestatie, dan heeft Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden.

21.3. Prefab Beton Online is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden, met dien verstande dat Consument dan de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

21.4. Noch de Algemene Voorwaarden, noch de Overeenkomst, noch enige andere overeenkomst tussen Partijen zal leiden tot enige vorm van een arbeidsrelatie, partnerschap of enige andere juridische relatie tussen Partijen.